درباره ما

 

چشم انداز:

§        ایجاد سازمانی یادگیرنده با نیروهای خلاق، مسئولیت پذیر و پاسخگو

مأموریت:

§        تأمین اعتبار و تخصیص بودجه برای اجرای برنامه های واحدهای تخصصی وزارت متبوع

§        توانمندسازی کارکنان برای خلق ارزش

اهداف:

§        ایجاد تحول در فرهنگ سازمانی

§        سیاستگذاری و برنامه ریزی جامع نیروی انسانی

§        سیاستگذاری و برنامه ریزی جامع جهت تأمین اعتبار، مدیریت سبز و مدیریت هزینه ها