- بررسی، کنترل و نظارت بر امور مربوط به ساختمانهای وزارتخانه، تاسیسات، ماشین آلات و تجهیزات موجود

 

- نظارت بر عملکرد شرکت های طرف قرارداد، نگهداری سیستم های تاسیساتی و ساختمانی، ارتباطی و مخابراتی وزارتخانه

 

- اعمال نظارت بر تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری، نظارت و کنترل و رسیدگی به صورت وضعیت آنها

 

- نظارت بر انجام امور مربوط به تعیین مشخصات فنی و طراحی نقشه های اجرایی قراردادها و هماهنگی و پیگیری امور اجرایی ذیربط

 

- نگهداری و پشتیبانی از سیستمها و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی و تجهیزات مرتبط