- انجام مناقصه و مزایده با مشارکت کمیسیون مربوطه و اعلام نظر در مورد انتخاب پیمانکار واجد شرایط به استناد ماده 83 قانون محاسبات عمومی

 

- تهیه صورتجلسات ترک مناقصه و مزایده به استناد ماده 83 قانون محاسبات عمومی

 

- بررسی واعلام نظردر خصوص صورت وضعیت شرکتهای طرف قرارداد

 

- بررسی و بارگذاری اسناد و مدارک وشرح خدمات مربوط به معاملات متوسط در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت استعلام قیمت و انتخاب تامین کنندگان واجد شرایط