اداره کل پشتیبانی با 200 نفر پرسنل (رسمی، پیمانی و قراردادی) و حدود 150 نفر نیروهای پیمانکاری که از طریق برگزاری مناقصه و عقد قرارداد سالانه در امور ساختمان و تاسیسات، نقلیه و خدمات مشغول به کار میباشند و بر اساس شرح وظایف سازمانی در ساختمانهای وزارت متبوع ارائه خدمت می نمایند.