کارهای در دست اقدام اداه بحران

اقدامات اداره بحران

چگونگی پیاده سازی شیوه های اطلاع رسانی در حوزه مدیریت بحران با هدف افزایش بازدارندگی و کاهش آسیب پذیری
1- تهیه بروشور
2- برگزاری میزگرد، سمینار و....
3- تولید مقاله علمی و تبلیغی
4- مخاطب شناسی و تهیه منابع تبلیغاتی
5- امکان سنجی
6- برگزاری دوره های آموزشی امداد و نجارت ، تربیت امدادگران و....
7- برگزاری مانورهای دوره ای
8- شناسایی نیروهای داوطلب
9- تشکیل گروههای داوطلب در شاخه های فنی ، پشتیبانی، فرهنگی و اجتماعی