شرح وظایف اداره بحران

اهم شرح وظایف اداره مدیریت بحران
1- انجام وظایف مربوط به مراحل پیشگیری آمادگی مقابله و بازسازی طبق مصوبات شورای عالی مدیریت بحران کشور.
2- اقدام در جهت همکاری و هماهنگی در راستای وظایف وزارتخانه و سازمانهای تابعه و سایر دستگاهها و واحدهای استانی و تهیه طرح جامع خطر پذیری مناطق با رعایت اولویت و نظارت سازمان مدیریت بحران کشور.
3- همکاری با سازمان مدیریت بحران کشور جهت تهیه طرح جامعه و خطر پذیری مرتبط با وظایف و اختیارات وزارتخانه و سازمانهای تابعه و واحدهای اجرایی.
4- شناسایی چالش های حوزه مدیریت و بحران
5- همکاری با سازمان مدیریت بحران کشور به منظور ایجاد هماهنگی های لازم جهت تامین خسارت – بازسازی و نوع سازی مناطق تخریب شده
6- تعیین اولویت ها و ضوابط اجرای لازم درخصوص توزیع اعتبارات و امکانات لازم جهت فراهم نمودن زمینه اجرایی – طرح ها و برنامه های مربوطه به پیشگیری ، بازسازی و نوع سازی و تامین خسارات وارده و سایر اعتبارات مورد نیاز ر حیطه وظایف وزارت متبوع.
7- سازمان دهی شبکه اطلاعاتی مدیریت بحران شامل(سیستم اطلاع رسانی و هشدار) درسطح وزارتخانه.
8- تشکیل جلسات ستاد حوادث غیرمترقبه و تنظیم صورتجلسات و ابلاغ مصوبات و پیگیری آنها با سازمان های ذیربط
9- اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت پیشگیری و لزوما در حین و پس از موضوع بحران و بروز خطر یا کاهش آثار زیان بار آن در حوزه وظایف وزارتخانه
10- پیگیری و برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی مرتبط با بروز بحران ها و حوادث غیرمترقبه برای کارکنان به منظور ارتقای مهارت فنی و مدیریت بحران .
11- انتشار پوستر- بروشور- جزوه و کتاب به منظور افزایش آگاهی عمومی و گسترش فرهنگ ایمنی در سطح وزارتخانه و سازمانهای تابعه