چارت

 

 

1-9-اداره کل توسعه منابع انسانی
- اجرای قوانین ، مقررات و آئین نامه های استخدامی (قانون مدیریت خدمات کشوری).
- مطالعه در زمینه شناخت نیازهای پرسنلی و استخدامی و ارائه پیشنهادهای لازم به مقامات ذیربط .
- مطالعه و تحقیق به منظور شناخت راهکارهای مناسب توسعه منابع انسانی وارائه پیشنهادهای لازم در جهت اجرایی نمودن آنها .
- همکاری با سازمانها و دستگاههای ذیربط درخصوص آزمونهای تخصصی استخدامی .
- برنامه ریزی و نظارت بر طراحی و اجرای آزمونهای تخصصی استخدامی .
- تجزیه و تحلیل آزمونهای تخصصی ستخدامی به منظور تعیین اثربخشی آنها و ارائه گزارشهای لازم به مراجع ذیربط .
- بررسی و انجام امور مربوط به کارکنان وزارتخانه و تصمیم در زمینه انجام انتصابات ، انتقالات، ارتقاء طبقه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.
- تهیه آمار پرسنلی کارکنان وزارت متبوع با ذکر مشخصات و موضوعات مورد نظر .
- تهیه کلیه احکام استخدامی و پرسنلی مربوط به کارکنان وزارت متبوع و انجام اقدامات لازم در این زمینه .
- انجام امور مربوط به ثبت و بایگانی اطلاعات و سوابق پرسنلی .
- نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی در زمینه وظایف مرتبط با امور اداری به منظور اجرای مقررات و آئین نامه های ذیربط .
- بررسی ، مطالعه، تهیه و اجرای طرحهای رفاهی و درمانی در قالب مقررات و امکانات موجود ر زمینه تسهیلات رفاهی کارکنان .
- ایجاد تسهیلات لازم به منظور تامین رفاه کارکنان .
- نظارت و اجرای دقیق بر کنترل حضور و غیاب و اضافه کاری و... همکاران حوزه ستادی .
- تهیه بانک اطلاعات مدیران در سطح وزارتخانه، واحدهای تابعه و سازمانهای وابسته.
- نیاز سنجی آموزشی کارکنان و مدیران دستگاه و طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازهای تعیین شده .
- برنامه ریزی جهت تامین نیازهای آموزشی کارکنان دستگاه از طریق برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز .
- اجرای برنامه های آموزشی ضمن خدمت و برنامه های آموزش مدیریت در سطوح و رشته های شغلی براساس نیازمندیهای تعیین شده .
- همکاری با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص تهیه برنامه آموزشی رشته های شغلی اختصاصی .
- ارزشیابی ، اجراء و بررسی اثربخشی دوره های آموزشی و انعکاس آن به مراجع ذیربط .
- برنامه ریزی ، هماهنگی و اقدام لازم جهت تشکیل جلسات کمیته های : طرح طبقه بندی مشاغل(انتقال، انتصاب، ماموریتهاو...) انتخاب و انتصاب و تغییر مدیران – کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری – کمیته راهبری آموزش- کمیته راهبری آموزش- کمیته برگزاری آزمونهای استخدامی .
- بهره گیری از ظرفیت های موجود در راستای ارتقاء سطح انگیزش و کارآمدی کارکنان .

اداره امور استخدام
- بررسی مقررات و آئین نامه های استخدامی به منظور جذب نیرو
- اخذ مجوز از دستگاه ذیربط و تهیه مقدمات و انجام تشریفات اداری در خصوص استخدام کارکنان و برگزاری آزمون های استخدامی و نظارت بر انجام آزمونها .
- تجزیه و تحلیل آزمون های تخصصی استخدامی به منظور تعیین اثربخشی آنها و ارائه گزارش های لازم به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور .
- هماهنگی با هسته مرکزی گزینش به منظور اخذ صلاحیت استخدامی کارکنان .
- اخذ تائیدیه مدارک کارکنان جدید الاستخدام از دستگاههای ذیربط .
- تهیه صورتجلسه استخدامی در زمینه طرح طبقه بندی مشاغل به منظور اخذ مجوز و استخدم نیروی انسانی .
- تهیه صورتجلسات انتصابات، مشاغل تخصصی مدیران ، مرتبط با کمیته طبقه بندی مشاغل.
- مطالعه و بررسی شرح وظایف و پستهای کارکنان به منظور تخصیص مشاغل براساس شرح رشته های شغلی و رسته های طبقه بندی مشاغل .
- تشکیل کمیته تخصصی با توجه به مسائل مورد بررسی و انجام مطالعات لازم با مشارکت کارشناسان و کارکنان .
- انجام امور مربوط به کارکنان قرارداد انجام کار مشخص و کارگری .
- اجرای آرای دیوان عدالت اداری .
- صدور احکام پرسنلی .

اداره آمار امور کارکنان
- مطالعه مستمر در زمینه مقررات و آئین نامه های پرسنلی وو رعایت آنها .
- شرکت در جلسات ، کمیسیونها و سمینارها در ارتباط با امور پرسنلی .
- برسی و اجرای کلیه بخشنامه ها ودستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط .
- ارائه راهنمایی های لازم به واحدهای ستادی وزارت متبوع و اجرایی و واحدهای تابعه در مورد امور پرسنلی کارکنان .
- صدور احکام پرسنلی (ماموریت، انتقال و افزایش سنواتی و...) ارسال نسخ احکام به واحدهای ذیربط .
- تهیه صورتجلسات انتصابات ، مشاغل تخصصی و مدیران در ارتباط با کمیته طبقه بندی مشاغل.
- بررسی شرایط احراز و طبقه بندی شغلی کارکنان .
- انجام امور مربوط به کنترل و صدور احکام مربوط به غیبت کارکنان .
- انجام امور مربوط به واحد رسیدگی به تخلفات کارکنان و دادگاههای اداری یا مراجع مشابه (از قبیل پاسخ به نامه ها و ابلاغ آراء صادره، صدور احکام مجازات، اخذ اعتراضیه ها و مکاتبات لازم با مراجع ذیربط).
- تهیه ، تنظیم و ثبت کلیه احکام پرسنلی در رایانه .
- تهیه گزارشهای لازم در ارتباط با مسائل پرسنلی و ارائه آنها به مقام مافوق .
- نظارت بر صحت احکام صادره در استانها و ثبت و درج اطلاعات لازم در رایانه .
- بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم درخصوص اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای وزارت متبوع درجهت ارتقاء منابع انسانی .
- بررسی و انطباق مشاغل (پستهای سازمانی) با رشته های شغلی و رسته های طبقه بندی مشاغل به منظور انتصاب کارکنان .
- مطالعه و بررسی منابع انسانی از لحاظ تجربه، دانش و مهارت به منظور انتصاب در مشاغل مورد نظر .
- تهیه بانک اطلاعات مدیران در سطح وزارتخانه، واحدهای تابعه و سازمانهای وابسته .
- نظارت و اجرای دقیق بر کنترل حضور و غیاب و اضافه کاری و ... همکاران حوزه ستادی .
- تهیه خلاصه سوابق پرسنلی کارکنان رسمی ، آزمایشی ، پیمانی و قرادادی به تفکیک حوزه ستادی و اجرایی با ذکر مشخصات کامل پرسنلی .
- بررسی و تهیه جداول آماری از وضعیت حقوقی و رفاهی کارکنان .
- نظارت و کنترل صحت اطلاعات موجود در سیستم پرسنلی با چارت سازمانی به تفکیک حوزه ستادی و اجرایی .
- تهیه و تنظیم جداول و نمودارهای آماری حسب درخواست واحدهای ذیربط.
- تهیه و ارسال لیست های آماری از مشخصات کارکنان حوزه ستادی و اجرایی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و سایر سازمانهای مربئطه حسب مورد .
- تهیه و تنظیم کتب جامع آماری با توجه به ویژگی های پرسنلی و اداری و رفاهی همکاران به تفکیک حوزه ستادی و اجرایی .
- تهیه و تنظیم آمار عملکرد اداره کل به صورت ماهیانه و سالیانه جهت ارسال به مرکز فن آوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری .
- مطالعه مستمر جهت ارتقاء شیوه های مکانیزه و سیستماتیک نوین آماری .
- تهیه و انتشار خبرنامه آماری و ارسال آن به واحدهای حوزه ستادی وزارتخانه.
- همکاری در زمینه صدور احکام مرخصی های استعلاجی ، صعب العلاج ، استحقاقی ، بدون حقوق و بازنشستگی کارکنان .

اداره آموزش
- بررسی و اظهار نظر در مورد اعتبارات لازم برای دوره های آموزشی .
- صدور گواهینامه های شرکت در دوره های آموزشی عمومی و تخصصی بدو خدمت و ضمن خدمت .
- نیاز سنجی و اولویت بندی در رابطه با آموزش کاکنان و مدیران دستگاه و طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازهای تعیین شده .
- برنامه ریزی جهت تامین نیازهای آموزشی کارکنان .
- انجام مطالعات لازم جهت تعیین روشهای مناسب در برنامه ریزی آموزش ضمن خمت کارکنان .
- همکاری با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درخصوص تهیه برنامه آموزشی رشته های شغلی اختصاصی .
- اجرای برنامه های آموزشی ضمن خدمت و برنامه های آموزش مدیریت در سطوح و رشته های مختلف شغلی (براساس نیازمندیهای تعیین شده ) بصوذت حضوری و غیر حضوری (از راه دور).
- صدور معرفی نامه برای کارکنان متقاضی گذراندن برخی دوره های عمومی و شغلی مورد نیاز درخارج از وزارت متبوع جهت ارائه به مراکز و موسسات معتبر و دارای مجوز (از معان توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور).
- تهیه و تامین کتب، جزوات و تجهیزات آموزشی .
- تهیه گزارش مربوط به عملکرد آموزش سالیانه وزارت متبع و واحدهای استانی و ارایه به واحدهای ذیصلاح.
- اقدام لازم درخصوص محاسبه و تطبیق آموزشهای کارمندان دولت و نیز معادل سازی فعالیت های علمی و حرفه ای کارکنان جهت بررسی ، تایید و صدور گواهینامه های نوع دوم مطابق دستورالعمل ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور .
- برگزاری جلسات کمیته راهبری آموزش .
- استخراج نتایج ارزیابی دوره های مزبور و انجام اقدامات لازم در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت آموزشی.
- برنامه ریزی جهت جلب مشارکت مراکز و موسسات و سرمایه انسانی آموزشی تعیین صلاحیت شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جهت طراحی و اجرای برنامه های آموزشی .
- بهره گیری از ظرفیت های موجود در راستای ارتقاء سطح انگیزش و کارآمدی کارکنان .

اداره رفاه و امور بازنشستگی
- بررسی در مورد طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به برنامه های کلی وزارت متبوع و امکانات موجود و ارائه پیشنهاد درخصوص امور رفاهی کارکنان .
- رسیدگی به امور درمانی کارکنان در مواقع اورژانس در محل خدمت و عیادت از بیماران بستری .
- بررسی و اقدام در زمینه درخواست وام های ضروری کارکنان .
- مطالعه قوانین و بخشنامه های صادره در خصوص بازنشستگان جهت اجرای آنها.
- ارائه خدمات پزشکی در حدو امکانات اولیه به کارکنان حوزه مرکزی از طریق درمانگاه شهید نادیه خاوری .
- معرفی افراد به کمیسیون پزشکی در مواقع لزوم.
- انجام امور مربوط به دفترچه های بیمه خدمات درمانی ، تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی و نیز بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شاغل و بازنشسته .
- انجام اقدامات لازم در زمینه اتفاده کارکنان از مزایا و امکانات رفاهی در حدود امکانات و مقررات.
- فراهم نمودن تسهیلات لازم به منظور تشویق فزندان نمونه (دانش آموز-دانشجو) همکاران در زمینه تعلیم و تربیت .
- همکاری و هماهنگی با اداره کل امور مالی درخصوص امور مربوط به کمک های غیر نقدی کارکنان .
- ارتباط با صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی و دستگاههای ذیربط و تهیه بخشنامه ها و گزارشات لازم در زمینه مسائل رفاهی و بازنشستگان .
- بررسی پرونده متقاضیان بازنشستگی (عادی و پیش از موعد) از نظر شمول مقررات بازنشستگی آنان و تهیه صورتجلسات مربوط .
- تهیه احکام بازنشستگی، موظفین، مستمری، بازخریدی ، از کار افتادگی و اجرای احکام دادگاهها اعم از قضائی و اداری در خصوص بازنشستگی یا بازخریدی کارکنان .
- انجام امور مربوط به استرداد و یا انتقال کسور بازنشستگی .
- برنامه ریزی و برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان برحسب مورد .
- انجام امور کمک هزینه های ازدواج و کفن و دفن کارکنان و اعضای تحت تکفل آنان .
- انجام امور مربوط به برقراری حقوق وظیفه وراث.
- همکاری و هماهنگی با اداره کل امور مالی درخصوص امور بیمه درمانی کارکنان.