ماده 58

سازمان موظف است به منظور ارتقا سطح کارآیی واثربخشی دستگاه های اجرایی ، نظام آموزش کارمندان دستگاهها را به گونه ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش ، مهارت ونگرش کارمندان با شغل مورد نظر ، انگیزه های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرایند آموزش تامین نمایدبه نحوی که رابطه ای بین ارتقاءکارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد واز حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردارگردند.


ماده 59

دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت مقررات این قانون ونظام آموزش کارمندان دولت ، برنامه های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.

 

ماده 62

کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند سازی و افزایش مهارت ها و توانایی های شغلی خود اقدام نمایند. دستگاه هایی اجرایی شیوه ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط معاونت توسعه مدیریت تهیه و ابلاغ می شود به مورد اجرا خواهند گذارد.


ماده 63

آیین نامه اجرایی این فصل به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 60

کلیه بورس های آموزشی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی گردد و از سوی دولت های خارجی یا از طرف موسسات بین المللی در اختیار دولت قرار می گیرد. از طریق معاونت توسعه مدیریت، متناسب با وظایف دستگاه های اجرایی توزیع می گردد. دوره هایی که طبق قرارداد دو جانبه برگزار می شود توسط دستگاه اجرایی مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره- بورس ها و دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می شود با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می گردد.

 

ماده 61- اعزام کارمندان دستگاه های اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاه های مربوطه و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع می باشد.
تبصره - ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند.