قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 41 تا 44

 ماده 41

ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرائی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.

ماده 42

شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی عبارتند از :
الف: داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال .
ب- داشتن تابعیت ایرانی .
ج – انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
د- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
هـ نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
و- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک هم تراز(برای مشاغلی که مدارک هم تراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است.
ز- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.
ح- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
ط- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
تبصره 1- به کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
تبصره 2- استخدان افراد در دستگاههای اجرایی مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت های پایه و عمومی فناوری اطلاعات می باشد که عناوین و محتوای مهارت های مذکور توسط معاونت توسعه مدیریت تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3- استخدام ایثارگران و خانواده های آنان بر اساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.
تبصره 4- قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.
تبصره 5- به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفا در مشاغلی که با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت به تصویب هیات محترم وزیران می رسد مجاز می باشد.

 

ماده 43

دستگاههای اجرایی می توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاه بر شرایط ماده (42) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.

 

ماده44

به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان با مشابقه تخصصی امکان پذیر است دستور العمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد.

ماده 57
جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تاایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موکول به آزمون عمومی است.
تبصره 1- ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند.

تبصره 2- تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعاین سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است.
تبصره 3- در دستگاههایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیات وزیران ، رعایت سقف تعداد معاونت های دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست
.