«نحوه ارتقاء‌ رتبه شغلی مشاغل کارشناسی و بالاتر»

رتبه / معیار

تجربه

(سال )

آموزش شغلی و بهبود مدیریت (ساعت)

میانگین 6 ساله امتیاز  عملکرد

مستند سازی تجربیات شغلی

پایه

6

300

60

-

ارشد

12

250

70

-

خبره

18

200

80

مرتبط با شغل مورد تصدی بوده و مسائل چالش ها و مشکلات مرتبط با شغل را که بر اثر تجربیات شناسایی شده بیان نماید.

عالی

24

150

85

در چارچوب مفاد بخشنامه شماره 200/91/5982 مورخ 91/3/2 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مستندات:

-       بخشنامه شماره 200/55588 مورخ  89/10/27 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

-       بخشنامه شماره 200/91/5982 مورخ 91/3/2 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

              «نحوه  ارتقاء‌ رتبه شغلی مشاغل تا سطح کاردانی»

رتبه / معیار

تجربه

(سال )

آموزش شغلی

(ساعت)

میانگین 6 ساله امتیاز  ارزیابی عملکرد

پایه

6

300

60

ارشد

20

250

70

مستندات:

-       تبصره (1) ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری

-       بخشنامه شماره 200/55588 مورخ 89/10/27 سازمان مدیریت و برنامه ریزی