ماده 7
کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.

ماده 103
دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:
الف- حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال.
ب- حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.
تبصره 1-سابقه مذکور در بند الف و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان شاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معمولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.
تبصره 2-دستگاه های اجرایی مکلفند کارمندانی را که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سن می باشد را راسا و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.
تبصره 3-دستگاه های اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است . کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج سال استریال در صورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می شوند.

ماده 107
به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه اخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.
آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می شود.

ماده 76

مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:
1-حداقل ده (2) سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.
2-سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.
تبصره 1- کسانی که 30 سال تمام کارکرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان 50 سال و سن زنان 45 سال تمام باشد می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.
تبصره 2

الف- کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی . بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد میشود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت و سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش داد یا حذف کرد.
1- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی ربط سخت و زیان آور اعلام شده است یا اعلام خواهد شد مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آئین نامه های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام کنند.
2- کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان آور به بیمه شدگان ، ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارها رجوع داده شده (موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات دوره های آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام کنند. وزارتین بهداشت، درمان آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تهمیدات لازم را در انجان این بند به وسیله کارفرمایان اعمال کنند.
ب- حمایت ها:
1- افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند، میتوان تقاضای مستمری بازنشستگی کنند، هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور (5/1) سال محاسبه خواهد شد.
2- در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سن مقرر با کمتر از (20) سال سابقه خدمت دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور شوند با تائید کمیسیون های پزشکی (موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی) با هر میزان سن و سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.
3- در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آن که این حداقل به بیست سال تمام برسد.
4- از تاریخ تصویب این قانون برای مشمولان این تبصره چهاردرصد (4%) به نرخ حق بیمه در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی به وسیله کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
5- تشخیص مشاغل سخت و زیان اور و چگونگی احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آئین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهارماه توسط سازمان تامین اجتماعی و زارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
6- بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند. در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره (2) و همچنین چهاردرصد (4%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان پرداخت نماید.
تبصره 3- بیمه شدگانی که دارای (35) سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.
تبصره 4- زنان کارگر با داشتن (20)سال سابقه کار و (42) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (20) روز حقوق می توانند بازنشسته شوند.

 

ماده 78-

کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نماید.

نقل و انتقال کسور بازنشستگی
الف - درخواست انتقال سوابق بیمه ای از تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی
1) درخواست متقاضی به اداره کل توسعه منابع انسانی
2) تهیه نامه و ارسال به شعبه تأمین اجتماعی به انضمام حکم آزمایشی و کپی شناسنامه و کارت ملی و در صورت ممکن اعلام شماره بیمه و تصویر درخواست متقاضی و تاریخ اشتغال
3) مکاتبه و انتقال حق بیمه توسط تأمین اجتماعی با صندوق بازنشستگی
4) نامه بازنشستگی به دستگاه جهت ارائه مدارک مورد نیاز و احیاناً واریز مابه التفاوت انتقال کسور مربوطه
5) اعلام نامه سازمان به متقاضی جهت واریز مابه التفاوت به حساب صندوق بازنشستگی و ارائه فیش بانکی به اداره رفاه
6) ارسال مدارک و مستندات و فیش بانکی مربوطه
7) اعلام تأییدیه واریز مابه التفاوت به حساب بازنشستگی توسط سازمان فوق
ب – انتقال سوابق بیمه از صندوق بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی
1) درخواست متقاضی به تأمین اجتماعی
2) ارسال درخواست متقاضی به دستگاه متبوع جهت تهیه و ارسال مدارک ( فهرست ریز حقوق و مزایا – فهرست کسور مربوطه – حکم اولیه استخدام – و سایر مدارک درخواستی )
3) ارسال نامه تأمین اجتماعی به امور مالی دستگاه متبوع جهت تهیه و ارسال فهرست کسور ( ریز حقوق و مزایا و بیمه )
4) ارسال مدارک خواسته شده به تأمین اجتماعی
5) ارسال نامه ( مجوز انتقال کسور ) توسط تأمین اجتماعی به دستگاه جهت انتقال کسور و مشخصات و تاریخ پذیرش متقاضی در صندوق تأمین اجتماعی
6) ارسال نامه تأمین اجتماعی به انضمام فهرست کسور ، احکام و فرم اطلاعات مربوط به احکام مشترکین صندوق بازنشستگی و سایر مدارک و مستندات مربوطه به صندوق بازنشستگی جهت انتقال سوابق فوق به حساب تأمین اجتماعیفرایند انجام امور بازنشستگی
1) اخذ اسامی واجدین شرایط بازنشستگی از واحد آمار پرسنلی.
2) محاسبه مبلغ ریالی پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی واجدین شرایط و اعلام مبلغ به دفتر بودجه جهت پیش بینی و تخصیص اعتبار لازم.
3) انجام استعلام از هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان.
4) اطلاع رسانی به مدیران محترم همکاران واجد شرایط جهت جانشین پروری.
5) بررسی سوابق خدمتی واجدین شرایط و تکمیل فرم سوابق و محاسبه مدت خدمت.
6) بررسی نقل و انتقال کسور بازنشستگی ایام خدمت غیر رسمی.
7) صدور ابلاغ بازنشستگی
8) محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت مشمول کسر کسور و تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز برای تائید برقراری حقوق بازنشستگی.
9) تایید فرم سوابق و محاسبه خدمت و فرم اطلاعات مورد نیاز برای تایید برقراری حقوق بازنشستگی توسط اداره کل توسعه منابع انسانی و اداره کل امور مالی و ذیحسابی.
10) ارسال مدارک مورد نیاز برای برقراری حقوق بازنشستگی به نمایندگی بازنشستگی غرب استان تهران و یا شعبه سیزده تأمین اجتماعی تهران بزرگ.
11) صدور تاییدیه برقراری حقوق بازنشستگی توسط نمایندگی بازنشستگی غرب استان تهران و یا شعبه سیزده تأمین اجتماعی تهران بزرگ.
12) ارسال نامه پرداخت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی موضوع ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری به معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع.
13) ارسال نامه برقراری حق عائله مندی و اولاد به معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع.