فرهنگی ورزشی

"امربه ورزش امر به معروف است"

در راستای توسعه ، تعمیم و تشویق آحاد مردم کشورمان به ورزش همگانی و به منظور ارتقاء سلامت وایجاد نشاط و سلامت روانی و جسمی کارمندان محترم دولت به عنوان بخش مؤثر و کارآمد و بازوان اجرایی دولت ، لازم است برنامه های جامعی در زمینه های مختلف ورزشی برای این امر پیش بینی شود . به همین منظور اهداف و فعالیتهای ورزشی مورد نظر در قالب برنامه ذیل برای کارکنان خدوم در حوزه ستادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1394 تقدیم می گردد.


رئوس برنامه ها :
1) توسعه ورزش همگانی
2) برنامه آموزش کارکنان در راستای توسعه ورزش همگانی
3) برگزاری مسابقات داخلی و بین دستگاهی
4) برنامه ریزی برای ارتقاء سطح فرهنگ کارکنان در امر ورزش و فعالیت های ورزشی
5) تهیه وسایل و ملزومات ورزشی
6) برگزاری اردوهای ورزشی
7) تشکیل پرونده سلامت و پرونده فعالیت های ورزشی کارکنان با همکاری پزشک معتمد