معرفی اداره اعتبارات و تعهدات

 

· نگهداری حساب اعتبارات بر اساس بودجه مصوب و تهیه گزارش از هزینه های انجام شده.

 

· تأمین اعتبار برای پرداختهای جاری و تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه و صدور درخواست وجه جهت وصول اعتبارات تخصیص یافته مربوطه.