معرفی اداره اموال و مستندسازی

 

• ثبت و نگهداری حساب اموال (منقول و غیر منقول) وزارتخانه


• پیاده سازی نظام نوین اموال دولتی


• اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه اجرایی