معرفی اداره دفترداری و تنظیم حسابها

 

• ثبت و نگهداری حسابهای وزارتخانه اعم از اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای.


• تهیه صورت حساب و تنظیم گزارش به تفکیک منابع.


• تهیه و تنظیم حساب های ماهانه و سالانه وزارتخانه جهت ارسال به مراجع قانونی ذیربط.