معرفی اداره دریافت و پرداخت

 

• پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه برابر ضوابط و مقررات مربوطه.


• انجام امور مربوط به دریافتها بر اساس قوانین و مقررات و مستندات لازم.