صفحه نخست » اداره کل امور مالی و ذیحسابی » اداره رسیدگی به اسناد

معرفی اداره رسیدگی به اسناد

 

• رسیدگی به کلیه اسناد حسابداری از نظر وجود مدارک لازم و تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوط.