معرفی اداره وصول درآمدها

 

• پیگیری جهت اخذ سهم وزارت متبوع از منابع بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی و نظارت بر هزینه کرد آن


• پیگیری در ارسال بموقع ردیف های درآمدی وزارت متبوع جهت اخذ تخصیص ردیف های درآمد  ـ هزینه ای