• نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و ارائه گزارشات تحلیلی و مدیریتی و تصمیــم سازی در خصوص برنــامه ها و عملکردها.

• نظارت بر کلیه فعالیتهای مالی و پیگیری تلفیق و جمع بندی حسابها و گزارشات مالی به مسئولین و واحدهای ذیربط.

• مدیریت منابع مالی و پیگیری در زمینه تامین منابع مالی و جذب اعتبار.

• نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور .


اجرای حسابداری تعهدی از سال 94 و اخذ رتبه برتر در بین سایر وزارتخانه ها
ثبت اطلاعات درسامانه سناما وسامانه تعهدات و بدهی ها برای ارسال گزارشات سیستمی به مراجع نظارتی مانند وزارت امور اقتصادی ودارایی ودیوان محاسبات وبازرسی کل کشور
پیاده سازی نظام نوین اموال دولتی
تسویه تمام یا بخشی از بدهی ها از طریق واگذاری اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی به پیمانکاران مزبور
پرداخت به کلیه پرسنل رسمی وپیمانی وقراردادی از محل اعتبارات رفاهی در همه مناسبتها بطور یکسان
علیرغم محدویت اعتبار، تامین منابع لازم برای انجام پرداختهای کلیه پرسنل
تامین حقوق ومزایای کارکنان تبدیل وضعیت شده از قراردادی به پیمانی
پیش بینی ومحاسبه بار مالی ناشی از رشد 50 درصدی احکام پرسنلی با هماهنگی اداره توسعه منابع انسانی و اداره کل بودجه با استفاده از منابع موجود
پیگیری جهت اخذ سهم وزارت متبوع از منابع بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی ونظارت بر پرداخت آن
پیگیری در ارسال بموقع ردیف های درآمدی وزارت متبوع جهت اخذ تخصیص ردیف های درآمد هزینه ای