باستناد بند 9 ماده 68 قانون خدمات کشوری در صورتی که بنا به درخواست دستگاه کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار نباید از حداکثر 50% حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید.
در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا 20% کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف 50% مستثنی هستند.

کارکنان رسمی و پیمانی:
باستناد بخشنامه شماره 200/14593/2 مورخ 1388/2/21 دستورالعمل اجرایی بند 9 ماده 68

176 / حق شغل+ حق شاغل + حق مدیریت = مبلغ هر ساعت اضافه کار

کارکنان انجام کار معین:
در صورت ارجاع کار اضافی به طرف قرارداد مجموعاً تا سقف 120 ساعت ماهیانه با تأییدیه مدیر مربوطه و در نظر گرفتن مدت حضور به ازای هر ساعت معادل یک ساعت دستمزد ماهیانه (بند الف) قابل پرداخت است.

کارکنان مشاغل کارگری:
در صورت ارجاع کار اضافی به طرف قرارداد مجموعاً تاسقف 120 ساعت با تایید مدیر مربوطه و در نظر گرفتن مدت حضور به ازای هر ساعت طبق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت خواهد بود. (پرداخت طبق ماده 59 قانون کار؛ پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی)